Kannustejärjestelmät

 

Koko Exel Compositesin henkilöstö on tulospalkkauksen piirissä. Toimihenkilöillä on kuukausipalkka sekä vuosibonus, joka on sidottu vuosittain sovittujen tavoitteiden saavuttamiseen painottaen kasvua ja kannattavuutta. Työntekijät ovat myös tulospalkkion piirissä. Heille palkkio maksetaan tilikausittain pääosin työn tuottavuuden perusteella.  

Konsernilla on yhtiön toimitusjohtajalle, johtoryhmälle ja valituille avainhenkilöille suunnattuja pitkäaikaisia kannustusohjelmia. Ohjelmien tarkoitus on yhdistää omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi, sitouttaa johto yhtiöön ja tarjota johdolle kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä, joka perustuu yhtiön osakkeiden omistukseen. Hallitus vahvistaa ohjelman vuosittain.

Vuoden 2012 järjestelmä, joka päättyi 2014, sisälsi osakkeiden omistuksen perusteella jaettavia lisäosakkeita (matching shares) ja pitkäaikaisen rahamääräisen kannustusohjelman, ja se oli suunnattu 18:lle johtoon kuuluvalle henkilölle ansaintajaksolla 2012 - 2014. Konsernin johtoryhmän jäsenet kuuluivat vuoden 2012 järjestelmän piiriin. Ennakkoedellytyksenä lisäosakkeiden saamiselle järjestelmän nojalla oli, että johtoon kuuluva omisti yhtiön osakkeita hallituksen päätöksen mukaisesti. Järjestelmän mahdollinen rahamääräinen palkkio ansaintajaksolta 2012 - 2014 perustui konsernin kumulatiiviseen taloudelliseen tulokseen (Economic Profit) ja yhtiön osakkeen kokonaistuottoon (Total Shareholder Return, TSR). Ansaintajakson 2012 - 2014 perusteella vuonna 2015 maksettu enimmäispalkkio vastasi yhteensä enintään 900.000 euron arvoa rahamääräisen kannustusohjelman osalta ja enintään 30.000 Exel Composites Oyj:n osakkeen arvoa lisäosakkeiden osalta. Ohjelman rahamääräisestä osasta ei maksettu palkkiota. Ohjelman perusteella osallistujille hankittiin bruttomääräisesti 20.048 kappaletta osakkeita vuonna 2015. Yhtiöllä on osallistujille annettuihin osakkeisiin omistuksenpidätysoikeus kahden vuoden ajan.

Yhtiöllä on neljä pitkäaikaista kannustusohjelmaa:

Vuoden 2013 järjestelmä perustuu pitkäaikaiseen rahamääräiseen kannustusohjelmaan, ja se on suunnattu 20:lle johtoon kuuluvalle henkilölle ansaintajaksolla 2013 − 2015. Konsernin toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet kuuluvat vuoden 2013 järjestelmän piiriin. Järjestelmän mahdollinen rahamääräinen palkkio perustuu konsernin kumulatiiviseen taloudelliseen tulokseen (Economic Profit) ja yhtiön osakkeen kokonaistuottoon (Total Shareholder Return, TSR). Mahdollinen palkkio maksetaan vuonna 2016 ja sen enimmäismäärä on miljoona euroa. Vuodelle 2015 järjestelmän kustannuksia on kirjattu 131 tuhatta euroa.

Vuoden 2014 järjestelmä perustuu pitkäaikaiseen rahamääräiseen kannustusohjelmaan, ja se on suunnattu 20:lle johtoon kuuluvalle henkilölle ansaintajaksolla 2014 − 2016. Konsernin toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet kuuluvat vuoden 2014 järjestelmän piiriin. Järjestelmän mahdollinen rahamääräinen palkkio perustuu konsernin kumulatiiviseen taloudelliseen tulokseen (Economic Profit) ja yhtiön osakkeen kokonaistuottoon (Total Shareholder Return, TSR). Mahdollinen palkkio maksetaan vuonna 2017 ja sen enimmäismäärä on miljoona euroa. Vuodelle 2015 järjestelmän kustannuksia on kirjattu 293 tuhatta euroa.

Vuoden 2015 järjestelmä perustuu pitkäaikaiseen rahamääräiseen kannustusohjelmaan, ja se on suunnattu 20:lle johtoon kuuluvalle henkilölle ansaintajaksolla 2015 − 2017. Konsernin toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet kuuluvat vuoden 2015 järjestelmän piiriin. Järjestelmän mahdollinen rahamääräinen palkkio perustuu konsernin kumulatiiviseen taloudelliseen tulokseen (Economic Profit) ja yhtiön osakkeen kokonaistuottoon (Total Shareholder Return, TSR). Mahdollinen palkkio maksetaan vuonna 2018 ja sen enimmäismäärä on 1,5 miljoonaa euroa. Vuodelle 2015 järjestelmän kustannuksia on kirjattu 156 tuhatta euroa.  

Exel Composites Oyj:n hallitus hyväksyi uuden kannustinjärjestelmän yhtiön avainhenkilöille helmikuussa 2016. Vuoden 2016 järjestelmä perustuu pitkäaikaiseen rahamääräiseen kannustusohjelmaan, ja se on suunnattu 20:lle avainhenkilölle ansaintajaksolla 2016 − 2018. Konsernin toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet kuuluvat uuden kannustinohjelman piiriin. Järjestelmän mahdollinen rahamääräinen palkkio perustuu konsernin kumulatiiviseen taloudelliseen tulokseen (Economic Profit) ja yhtiön osakkeen kokonaistuottoon. Mahdollinen palkkio maksetaan vuonna 2019. Ansaintajakson 2016-2018 perusteella maksettava enimmäispalkkio on enintään 1,0 miljoonaa euroa lisättynä palkkasivukuluilla.

Ollakseen oikeutettu yllä kuvattujen vuosien 2013, 2014, 2015 ja 2016 ohjelmien palkkioon osallistujan tulee olla konsernin palveluksessa eikä olla irtisanoutunut palkkion maksamisen hetkellä muun kuin eläkkeelle siirtymisen vuoksi tai mikäli hallitus ei toisin päätä.

Ohjelmien kustannukset kirjataan liiketoiminnan kuluihin vaikutusaikanaan.

Exel Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland, Tel +358 20 7541 200, Fax +358 20 7541 201